Články a komentáře

Aby se náhrada za ztrátu na výdělku při současné valorizaci minimální mzdy už poškozeným nesnižovala

Zaměstnanci, kteří se stanou po pracovním úrazu uchazeči o zaměstnání, registrovanými na úřadu práce, by už neměli tratit na zvyšování minimální mzdy. Renty za poškozené zdraví vyplácené v podobě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti resp. při uznání invalidity by už neměly být v některých případech snižovány při nárůstu…

Limity zpravodajské licence při zveřejňování fotografií osob

Přijdeme na ochutnávku vín a provozovatel vinotéky bude o ochutnávce referovat na svých webových stránkách. Je v těchto případech zveřejněné fotky oprávněné a z jakého titulu?

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2017 - část 9.

Devátou a poslední částí končí přehled nejzajímavějších nebo nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí z oblasti pracovního práva z loňského roku.

Veřejná instituce jako povinný subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Právo na informace je garantováno každému Listinou základních práv a svobod (dále v textu jako „LZPS“) v čl. 17. Provedení tohoto základního práva zabezpečuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále v textu jako „zákon“). Jednou z kategorií povinných subjektů ve smyslu zákona jsou s ohledem na jeho § 2 odst. 1 tzv. veřejné…

Video

Kolize doménového jména a ochranné známky

S narůstajícím počtem uživatelů Internetu se zvyšuje význam doménového jména[1] coby identifikátoru, jehož prostřednictvím se subjekty v prostředí Internetu prezentují, v případě komerčních subjektů vchází do povědomí svých potenciálních zákazníků a potažmo realizují své podnikatelské aktivity. Základní funkci doménového jména lze velmi…

Bytové akcie

Zákon o obchodních korporacích na rozdíl od obchodního zákoníku umožňuje vydávat akcie se zvláštními právy (§ 276 z. o. k.). Byl tak opuštěn princip numerus clausus, který spočíval v tom, že akciová společnost nemohla za předchozí právní úpravy (nestanovil-li zvláštní právní předpis jinak) vydávat jiné druhy akcií než akcie kmenové a prioritní. V…

Ekonomická závislost rozhodců ve světle aktuální judikatury

Ve druhé polovině roku 2017 se odvolací a dovolací soudní instance zabývaly otázkou ekonomické závislosti ad hoc rozhodců ustanovovaných opakovaně jednou ze stran sporu. V rámci tohoto článku jsou rozebrány závěry rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 27 Co 139/2017-92 ze dne 31. července 2017, dále usnesení Krajského soudu v Praze č.j.

Aktuálně

INFO.CZ: Je normální se v rodině nesoudit? A jak vyřešit právní konflikt v rodině? Komentář Karla Havlíčka

Myslím, že budete mít podobnou zkušenost jako já – někdy se v rámci své profese dostanete do situace, kdy musíte zaujmout stanovisko k otázce, která zkrátka není vyloženě v centru vašeho odborného zájmu, avšak náhle zjišťujete, že životní cesty vás těmito luhy vedou, že se tedy bez názoru na onu otázku neobejdete. Přesně to se mi přihodilo, když…

Týmy HAVEL & PARTNERS zaměřené na veřejný sektor, justici a legislativu posílil Martin Kopa

Největší česko-slovenská právnická firma HAVEL & PARTNERS získala do svých řad dalšího právníka se zkušenostmi z vrcholných justičních institucí a akademické sféry. Týmy specialistů na veřejný sektor a oblast justice a legislativy posílil Martin Kopa, který v minulosti působil např. u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, u Nejvyššího…

Moderní technologie k řízení ochrany osobních údajů

Hledáte nástroj pro sledování a správu procesů zpracování osobních údajů v rámci vaší společnosti?

Knižní novinky

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018
Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění...

Identifikační genetika v právní praxi
Jiří Kožina

Identifikační genetika a interpretace jejích poznatků je každodenní činností všech, kdo bojují se zločinem, stejně jako obhájců, kteří bojují za práva svých klientů.
Cílem knihy je vysvětlení otázek proč a jak je...

Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků
Michal Koščík, Radim Polčák, Matěj Myška, Jakub Harašta

Rozvoj vědy je často proklamovanou prioritou politiků na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Veřejné politiky v oblasti vědy se však zaměřují především na institucionální rámec výzkumných institucí, objem financování...

meritum Daň z příjmů 2018
Jiří Vychopeň

meritum Daň z příjmů 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je...